The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
New web new web 3 new web 4 new website 1

D2D LTD (καλομενο εν τω παρντι "Η Επιχερηση") και οι εν πλρη κυριτητα θυγατρικς της, εναι δεσμευμνες με την προστασα του ιδιωτικο απρρητου των χρηστν της επιχερησης και της γενικς ακεραιτητας του Διαδικτου. Με αυτ εν κατακλεδι, αποκαλπτουμε εδ, οποιαδποτε ζητματα, σχετικ με τη μυστικτητα, στη συλλογ απ την Επιχερηση των προσωπικν, πληροφοριν ταυττητας, απ τους χρστες της Επιχερησης.

χουμε υιοθετσει να σνολο οδηγιν διαχερισης πληροφοριν, που χρησιμεουν ως η βση για τις σχσεις μας, με πελτες και διαφημιστς. Οι οδηγες υπκεινται στην αλλαγ και οποιεσδποτε ττοια αλλαγ στην πολιτικ απορρτου μας, θα καταχωρονται σε αυτν την σελδα, χωρς ειδοποηση.

Οι ερωτσεις σχετικ με αυτν την δλωση, πρπει να απευθνονται στο συντονιστ ιστοσελδων της Επιχερησης, στη διεθυνση:

Μια περληψη, των μτρων που λαμβνονται απ την Επιχερηση σο αφορ την προστασα του ιδιωτικο απρρητου των χρηστν μας, εναι η ακλουθη:

Δεν παρχουμε, δεν πωλομε τις προσωπικς πληροφορες σας σε τρτους, εκτς αν συγκεκριμνα χετε ζητσει εσες να το πρξουμε, στε αυτο οι διαφημιστς / και τρτοι, μπορον να σας προσφρουν πληροφορες, αγαθ και υπηρεσες, που μπορον να εναι ενδιαφρουσες μη σε σας. Στην περπτωση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email), αυτς οι προσφορς θα προσλθουν μνο σε σας, απ την Επιχερηση.

Η Επιχερηση, μπορε να ρθει σε επαφ με σας , ταχυδρομικς, μσω τηλεφνου, με λεπτομρειες των προντων, των υπηρεσιν και των προωθσεν τους. Στην περπτωση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και μηνματος (SMS), αυτ η αλληλογραφα θα σταλε μνο σε εκενους τους χρστες, που χουν επιλξει, να λαμβνουν την επικοινωνα τους, μσω αυτν των μεθδων.

λη η αλληλογραφα μας, ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και μηνυμτων (SMS), περιλαμβνει την επιλογ, διαγραφς απ τη συνδρομ . Εσες αποφασζετε, εν θα ταχυδρομηθε δημσια, μια προσωπικ διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, κατ τη συμμετοχ σας σε απευθεας σνδεσης, διaδικτυακς συζητσεις (on-line). Εν θα επιθυμοσατε να αποχωρσετε, απ αυτ τη ρθμιση, οποιαδποτε στιγμ παρακαλ επιλξτε να διαγραφετε απ τη συνδρομ, κατ την ταχυδρμηση των συζητσεν σας.
Διατηρομε το δικαωμα, να αποκαλψουμε πληροφορες για τη χρση μελν και δημογραφικν, σε διαφημιστς και συνεργτες, αλλ με αννυμη συνολικ μορφ, μνο. Η Επιχερηση, δεν θα αποκαλψει την προσωπικ ταυττητ σας, σχετικ με την κοινοποηση ττοιων πληροφοριν.

Ποιες προσωπικς πληροφορες αναγνρισης, συλλγουμε απ εσς;

Συλλγουμε τις πληροφορες για τους χρστες μας, με τον ακλουθο τρπο:

Μπορομε να απαιτσουμε απ τους χρστες να παρχουν σε μας να νομα, την ηλεκτρονικ διεθυνση τους, την ταχυδρομικ διεθυνση, τον ταχυδρομικ κδικα, το γνος και την ημερομηνα γννησης, κ.τ.λ. προκειμνου να καταχωρηθον, στε να εναι δυνατ η πρσβαση σε ορισμνες υπηρεσες. Μπορομε επσης να ζητσουμε λλες μη υποχρεωτικς δημογραφικς πληροφορες, απ τους συνδρομητς, συμπεριλαμβανομνου του αριθμο παιδιν και επγγελμα. Αυτς οι πληροφορες, αποθηκεονται απ μας και τους επεξεργαστς στοιχεων μας (βλ. παρακτω).
Μπορομε επσης να συλλξουμε τις προσωπικς πληροφορες απ σας, μσω της χρσης φορμν ρευνας και ανατροφοδτησης και που κθε φορ μας στλνετε μνυμα, μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, τις λεπτομρεις σας.

Μπορομε επσης να καταγρψουμε τις διευθνσεις IP, τη θση του υπολογιστ σας, στο διαδκτυο, για λγους διοκησης συστημτων και ανχνευσης λαθν.

Τι κνουμε με τις αυτς τις συλλεγμνες πληροφορες;

Μπορομε να εκτελσουμε στατιστικς αναλσεις της συμπεριφορς χρηστν, προκειμνου να μετρηθε το σχετικ καταναλωτικ ενδιαφρον, για τις διφορες περιοχς του ιστοχρου μας (για λγους ανπτυξης προντων) και για να ενημερνουμε τους διαφημιστς, ως προς τον αριθμ καταναλωτν που χει δει, "χει χτυπσει" τα εμβλματα (banners), διαφμισς τους. Κατ την εκτλεση αυτν των στατιστικν αναλσεων, θα αποκαλψουμε πληροφορες σε τρτους, μνο με συνολικ μορφ. Προσωπικς πληροφορες για μεμονωμνους συνδρομητς, δεν θα παρασχεθον σε οποιοδποτε τρτο εν αντιτθεστε.

Μπορομε περιοδικ, να σας στλνουμε αναπροσαρμογς σο αφορ την Επιχερηση και υπηρεσες, που προσφρει η Επιχερηση, καθς και οι διαφημιστς της, μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Μνο εκενοι οι χρστες που χουν επιλξει αυτ τον τρπο επικοινωνας, μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, μηνματος ( SMS ), θα λβουν αυτς τις πληροφορες μσω αυτν των μεθδων. Εν επιθυμετε να αποχωρσετε της λψης ττοιων πληροφοριν απ μας, παρακαλ χρησιμοποιστε την επιλογ που περιλαμβνεται σε λη την ηλεκτρονικ σας αλληλογραφα, στελτε να ηλεκτρονικ μνυμα (email) στην ηλεκτρονικ διεθυνση: , δηλνοντας τι θα προτιμοσατε να μην λαμβνετε ττοια αλληλογραφα.

Θα χρησιμοποισουμε επσης τις πληροφορες σας, για να δημιουργσουμε να εστοχο μβλημα και το διαφημιστικ κουτ, στην ιστοσελδα, τσι θα χετε τη δυναττητα να δετε διαφμιση, που ενδεχομνως, εναι πιο σχετικ με σας. Δεν θα γνεστε στχος, ποτ ως τομο, αλλ ως μεγαλτερη δημογραφικ ομδα, παρμοιων χρηστν. Αυτ η χρση, των προσωπικν πληροφοριν σας, εναι εποικοδομητικ, στη χρση της Επιχερησης. Εν δεν επιθυμετε οι πληροφορες σας να χρησιμοποιηθον, κατ' αυτ τον τρπο, δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε εκενους τους χρους της Επιχερησης, που μπορε να απαιτον εγγραφ.

Με ποιους μοιραζμαστε τις πληροφορες που συλλγουμε;

Δεν θα πωλσουμε, δεν θα ανταλλξουμε, οτε θα νοικισουμε, τις προσωπικς πληροφορες σας, σε λλους, εκτς αν μας χετε δσει την δει σας. Με την δει σας μνο, θα μοιραστομε τις πληροφορες με προσεκτικ επιλεγμνους, επιλψιμους και αξιπιστους τρτους. Επσης, μπορομε να παρχουμε συνολικς στατιστικς, σον αφορ τις πωλσεις πελατν μας, σχδια κυκλοφορας και σχετικς, με τον ιστοχρο, πληροφορες, σε αξιπιστους προμηθευτς, αλλ αυτς οι στατιστικς δεν θα περιλβουν καμα προσωπικ, αναγνωριστικ πληροφορα.

Θα παρσχουμε στους συνδρομητς, μια περληψη λων των προσωπικν πληροφοριν που επεξεργαζμαστε πνω τους, κατπιν αιτσεως. Θα χρενουμε €10 για ττοια αιτματα. Για να υποβλετε να ττοιο ατημα, στελτε να ηλεκτρονικ μνυμα στην ηλεκτρονικ διεθυνση: και να συμπεριλβετε τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, την οποα καταχωρσατε μαζ με την πλρης ταχυδρομικ διεθυνση και τον ταχυδρομικ σας κδικ.

Δεν εμαστε αρμδιοι για το περιεχμενο τις πολιτικς μυστικτητας των ιστοχρων με τους οποους η Επιχερηση μπορε να συνδεθε.

Μπορομε να εργοδοτσουμε εξωτερικς επιχειρσεις, για να ενεργσουν εκ μρους μας, ως επεξεργαστς δεδομνων, για εσωτερικος επιχειρησιακος σκοπος. Οι επεξεργαστς δεδομνων, θα τηρσουν την πολιτικ μυστικτητας, πως περιγρφεται, λεπτομερς εδ και δεν θα αποκαλψουν προσωπικς λεπτομρειες, σε οποιαδποτε λλο οργανισμ και δε θα χρησιμοποισουν λλα στοιχεα, εκτς απ αυτ που χρειζονται απ εμς. Αυτ η χρση των προσωπικν σας λεπτομερειν, εναι συμβατικ στη χρση της Επιχερησης.

Cookies

Τι εναι το cookie?

Το cookie εναι να μικρ, αριθμητικ αρχεο κειμνων, που αποθηκεεται απ το πργραμμα πλογησης, στο σκληρ δσκο του υπολογιστ σας. Οποιεσδποτε πληροφορες που παρχετε σε μας, φυλσσονται με ασφλεια, στους κεντρικος υπολογιστς του δικτου μας και χι στη μηχαν σας.

Γιατ η επιχερηση μπορε να χρησιμοποισει Cookies;

Τα Cookies το καθιστον δυνατν για μας, τον προσδιορισμ των εγγραμμνων χρηστν, χωρς να πρπει να ζητομε τις λεπτομρειες εγγραφς, κθε φορ που χετε πρσβαση σε μια απ τις ιστοσελδες μας. Η χρησιμοποηση των Cookies κνει την πρσβαση των ιστοσελδων μας, ευκολτερη, δεδομνου τι δεν πρπει να σας θυμστε νομα χρστη και κωδικ πρσβασης, κθε φορ που εισρχεστε .

Μπορομε επσης, να χρησιμοποισουμε τα Cookies, για να εντοπσουμε εγγεγραμμνους , μη, χρστες, καθς διακινονται μσα στον ιστοχρο - παραδεγματος χριν, μπορομε να χρησιμοποισουμε Cookies, για να μετρσουμε το συνολικ αριθμ μεμονωμνων χρηστν, που χουν πρσβαση στη σελδα, για περισστερο απ κποια περοδο χρνου, για να βεβαιωθετε, τι δεν θα βλπετε μια συγκεκριμνη διαφμιση, περισστερο απ μα φορ. Αυτς οι πληροφορες μοιρζονται με τρτους, μνο σε συνολικ μορφ. Η χρση των Cookies, βοηθ κατ' αυτ τον τρπο, να καταστσει τα συστματ μας αποδοτικτερο.

Η επιλογ σας να χετε να Cookie αυτματης σνδεσης, στο σκληρ δσκο του υπολογιστ σας, θα επιτρψει σε σας να παρακμψετε τις οθνες σνδεσης, εκτς αν απενεργοποιετε τα Cookies απ τον οδηγ πλογησης σας. Οι ζνες Firewalls, που τοποθετονται απ το δκτυο της επιχερησς σας, μπορε να εμποδσει τη χρση του οδηγο πλογησης του προγρμματος cookies.